مهـــر مهـــرنجـــان و فخـــر فاخــــران
 
قالب وبلاگ

[ ۹۳/۰۸/۰۲ ] [ ۱۵:۰ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۳/۰۱/۲۹ ] [ ۱۰:۲۷ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

  

[ ۹۳/۰۱/۲۸ ] [ ۱۰:۳۵ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
برای زیارت خدا لازم نیست
به مساجد، زیارتگاهها وسرزمین وحی برویم
خدا را می توان در شاد کردن چشمان گریان کودکی فقیر
درخیابان و هر جای دیگری زیارت کرد.

 

[ ۹۲/۱۰/۱۷ ] [ ۷:۸ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :
ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﻣﻮﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﺘﺮﺍﺵ .
ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ” ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ” ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ .
ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍ
ﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ﻧﭽﺸﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﺮﺩ .
ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﮐﻒ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﻧﺰﻧﻪ.
ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ “ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ ” ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎﺧﺖ.
ﭘﺪﺭ ﯾﻌﻨﯽ :
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻏﺬﺍ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ…
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪﺵ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﺶ ، ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﻤﯿﺮﯼ .
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺪﺭﻫﺎ !
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﺍﺳﻼﻣﺘﯿﺶ ﺩﻋﺎﮐﻨﻦ
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﺯﺷﺶ ﺩﻋﺎﮐﻨﻦ ..
[ ۹۲/۱۰/۰۴ ] [ ۱۱:۷ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۲۵ ] [ ۸:۳۴ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۲۳ ] [ ۱۵:۴۴ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۲۲ ] [ ۹:۵۲ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
مدت هاست احساس میکنم کر و لال شده ام...این روزها صدای احساساتم را فقط صفحه کیبوردم میشنود .آدمی که منتظر است هیچ نشانه ی خاصی ندارد فقط با هر صدا برمیگردد.خدایا ؛این روزها حرفهایم بوی ناشکری می دهند اما تو به حساب تنهایی و درد دل بگذار?!

[ ۹۲/۰۹/۲۲ ] [ ۷:۵۴ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۲۱ ] [ ۱۴:۴۸ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۲۱ ] [ ۸:۳۷ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۲/۰۹/۱۷ ] [ ۹:۵۱ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
پسر جواني در کتابخانه از دختري پرسيد: مزاحمتان نمي شوم کنار دست شما بنشينم؟
دختر جوان با صداي بلند گفت: نمي خواهم يک شب را با شما بگذرانم
تمام دانشجويان در کتابخانه به پسر که بسيار خجالت زده شده بود نگاه کردند.
پس از چند دقيقه دختر به
سمت آن پسر رفت و در کنار ميزش به او گفت:
 من روانشناسي پژوهش مي کنم و ميدانم مرد ها به چه چيزي
فکر ميکنند، گمان کنم شمارا خجالت زده کردم درست است؟
پسر با صداي بسيار بلند گفت: 50 دلار براي يک شب!!؟ خيلي زياد است!!!
وتمام آناني که در کتابخانه بودند به دختر نگاهي غير عادي کردند، پسر به گوش دختر زمزمه کرد
« من حقوق ميخوانم و ميدانم چطور شخص بيگناهي  را گناهکار جلوه بدهم!!»

[ ۹۲/۰۶/۱۴ ] [ ۱۰:۸ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
به مهرنجان گذر کردم زمانی // نسيمي خوش در آنجا بود جاري

           تمام مردمانش شاد و پرجوش //به لحظه، درد و غم کردم فراموش

                     سفر بر فرش ییلاقش نمودم // چو مستان، عشق از جان مي سرودم

           زآب و خاك بكر و بيكران است // در اين خطه هوا هم دُر فشان است

کنم توصیف من اینگونه ان را //  که از وصفش کم اید جمله جان را

[ ۹۲/۰۱/۲۷ ] [ ۷:۳۴ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
بخون ای کوگ نازک دل دمونی

بخون تا سی مو هم وابی خمونی

               بخون که ورد جونم شوسهونه

               ز بیداد فلک دل غرق خونه

                             بخون که هر دوتامون درد داریم

                             دلی پر خین و بختی سرد داریم

                                            تو اینالی و دس (باز) بد کار

                                            مو اینالم و داغ رفتن یار

                                                        فلک داد و فلک صد دادو بیداد

                                                        فلک تا زندییم غم نیره از یاد                                    


موضوعات مرتبط: شعرهای محلی روستای مهرنجان . مهرنجان
[ ۹۱/۱۱/۲۶ ] [ ۷:۷ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

از دوستان عزيزي كه عكسهاي قديمي از روستاي عزيزمان مهرنجان در اختیار دارند تقاضا می شود در صورت تمایل عکسهای خود را به آدرس ايميل akhoram@oiecgroup.com ارسال فرمايند تا در اسرع وقت و به نام خودشان در اين وبلاگ ثبت گردد.

با تشكر فراوان

عليرضا خّرم

[ ۹۱/۱۱/۱۰ ] [ ۱۶:۴ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
ز دست زمانه دلم خون شد*

که رسم عشایر دگرگون شد *

                          نه چابک سواران نه کهنه صیاد*

                          سران عشایر رفتند زیاد*

                                                            کجایند مردان شیرین بیان*

                                                            پریدند و رفتند همه از میان*

                                                            ز دست زمانه بباید گریست*

                                                            ز برنو بدستان دگر هیچ نیست*

                            دریغان کجایند شیران نر*

                            تفنگ های برنو و اسب کهر*

کجایند زنهای مینا به سر*

نشینند و زایند شیران نر*


موضوعات مرتبط: شعرهای محلی روستای مهرنجان . مهرنجان
[ ۹۱/۱۱/۰۲ ] [ ۱۷:۵ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

همه او روزگارل یادمون ره *

               برنجاس و بریزه یادمون ره *

                             خشی نونل تویزه یادمون ره *

                                             چوپونی که نی ایزه یادمون ره*

                                                                   ورندیلل پیزه یادمون ره *

                                                                                      ملار ورکشیده یادمون ره*

                                            خشی دویل چمتر یادمون ره*                        

                  صفا و مهربونی یادمون ره*                                                   

                        تمام قوم خیشل یادمون ره* 

چه کردیم که همه چی یادمون ره           


موضوعات مرتبط: شعرهای محلی روستای مهرنجان . مهرنجان
[ ۹۱/۱۰/۲۴ ] [ ۱۶:۳۹ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
یه روز ویبو دوباره راس ویبیم

پر اوریشم و ریواس ویبیم

          دلم دلواپس روزل قشنگه

          دلم سی روزل خوبو چه تنگه

                    همو روزل که مالل بار ایکه

                    غروسل مردمه بیدار ایکه

                               همو روزل که شویلمو خنک بی

                               و خاگل مرغ زردیمو و نک بی

                                         پسینل موقی بز دختن ویبی

                                         چراغل چمبلیمو روشن ویبلی

                                                همو روزل که دیمو نون ایپخت

                                                 چلوس بن بلی زیر تاوش ایسخت

                                                     دوباره چاله و تعریف خش بی

                                                     تموم دلخشی شو بند تش بی

                                                          همو روزل که دلمو مهربون بی

                                                          که برق هیجا نبی و شو سهون بی

                                                                 صدای صبحگه دنگه ی درا بی

                                                                  بساط قند و چیمو روبه را بی

                                                                                         دلم بازم دوباره بونه کرده

                                                                                         هوای چاتل خاگدونه کرده

                                                                                        دلم سی روزل خش بونه کرده

                                                                                        یه دنیا غم من ای دل لونه کرده

                                                                        بنازم سایه ریزون پسینه

                                                                       هوای پسچاتک و کل کنگرینه

                                                           همو جایی که ایگن سیر و اویه

                                                          چویل توسل پابرفنویه

                                            دلم دلتنگ مور پازنون

                                          هنی پای توفل تنگ اوخرونه

                              مو او با تنگ مهرنجونه ایگم

                             چنارل سوز چنداردونه ایگم

              چویل رنج و کوگ شانشینه

              تموم قصه ی دلواپسینه

        خدایا کوچو همراهی بجورم

       اگر مردم من ای غربت بشورم

یه روز ویبو دوباره راس ویبیم

پر اوریشم و ریواس ویبیم

                                                                                                                                 بر گرفته از اشعاریونس محمودی


موضوعات مرتبط: شعرهای محلی روستای مهرنجان . مهرنجان
[ ۹۱/۱۰/۱۶ ] [ ۷:۳۲ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

[ ۹۱/۱۰/۱۱ ] [ ۷:۲۰ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]

سلام به روزگار خوب سپري شده نوجواني و جوانی ام در دشتهای گرم و با صفای مهرنگون و چشمه چنداردون،كه هنوز هم مايه حيات مردمان روستاست ...


سلامي گرم به شيرمردان آن خطّه كه حكايت دستان پينه بسته شان، راوي تلاش مستمر و مجدّانه آنان در كسب رزق حلال براي عزيزانشان است ...


سلام به دريچه هاي درحال بازگشائي رو به افق نوراني منتهي به آينده اي بهتر براي روستاي عزيزمان  مهرنجان ...


سلام به آرزوهايي كه مي دانم همگي شان برآورده خواهند شد ...


سلام به سلامتی تيغ درخشان آفتاب كه هر بامداد با ظهور مسخ كننده اش از زواياي "كـَل اوسكي" و تابيدن بر بامهاي امن منازل مهرنجان، سرآغاز يك روز زيبا و با طروات مي شود براي مردمان روستا ...


و يك سبد آرزوي نيك برخواسته از قلب، هديه به زادگاهم مهرنجان ...


موضوعات مرتبط: تاریخچه روستای مهرنجان ** مهرنجان
[ ۹۱/۰۹/۰۴ ] [ ۱۰:۱۵ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۹/۰۲ ] [ ۱۰:۵۳ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۸ ] [ ۱۵:۲۹ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۸ ] [ ۹:۱۰ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۷ ] [ ۱۰:۴۲ قبل از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]


برچسب‌ها: پخت کردن نان محلی
[ ۹۱/۰۸/۲۲ ] [ ۱۵:۴۹ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]


برچسب‌ها: گل واژگون
[ ۹۱/۰۸/۲۲ ] [ ۱۵:۴۱ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۲ ] [ ۱۵:۲۲ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۲ ] [ ۱۵:۱۱ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
[ ۹۱/۰۸/۲۲ ] [ ۱۵:۵ بعد از ظهر ] [ علیــــرضا خــــّرم ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب